Στόν ἱερό Ναό φυλάσσονται ἱερά κειμήλια, τά ὁποῖα καί παραθέτουμε στή συνέχεια:

Οἱ τέσσερις εἰκόνες τοῦ τέμπλου, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἶναι παλαιές, περί τόν 17ο αἰώνα καί εἶναι δωρεά τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου. Εἶναι μεγάλου μεγέθους μέ χρυσό φόντο, ἐξαιρετικῆς τέχνης καί λεπτομέρειας, ὄχι ἀμιγῶς βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Σέ συνδιασμό μέ τό ὑπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο ἀποτελοῦν λαμπρό κόσμημα γιά τόν ἱερό Ναό.

Στόν ἱερό Ναό φυλάσσονται δύο εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ μία εἶναι τοποθετημένη σέ ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι στό ἀριστερό κλίτος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί ἡ ἄλλη εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος, ὄπισθεν καί ἀριστερά τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Καί οἱ δύο εἰκόνες εἶναι θαυμάσιες, ἰδιαιτέρως δέ, αὐτή τοῦ Ἁγίου Βήματος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος ἔνθρονος.

   

Ἀντιστοίχως στόν ἱερό Ναό φυλάσσονται δύο εἰκόνες τῆς «Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας». Ἡ μία εὑρίσκεται τοποθετημένη σέ μαρμάρινο προσκυνητάρι στό κέντρο τοῦ Ναοῦ κοντά στό δεξί κλίτος καί ἡ ἄλλη εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος, ὄπισθεν καί δεξιά τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Τή μέν πρώτη εἰκόνα, τήν ἔφεραν ἀπό τή Μικρά Ἀσία οἱ πρῶτοι πρόσφυγες κάτοικοι τῆς Καισαριανῆς. Εἶναι θαυμάσια εἰκόνα, παλαιά, βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καί ἐξαιρετικῆς τέχνης. Ἐπειδή κατά τό παρελθόν εἶχε ὑποστεῖ μεγάλη φθορά, συντηρήθηκε προσφάτως. Μετά τόν καθαρισμό ἀποκαλύφθηκαν οἱ ὡραῖες μορφές τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ, πού παλαιότερα ἦταν δυσδιάκριτες.

Ἡ ἄλλη εἰκόνα πού φυλάσσεται στό Ἅγιο Βῆμα εἶναι νεότερη, ἀρχές 20ου αἰώνα, ἔργο λαϊκῆς τέχνοτροπίας καί ἐξαιρετικοῦ κάλλους. Τά πρόσωπα τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ χαρακτηρίζονται ἀπό μία ἰδιαίτερη γλυκύτητα, σέ συνδυασμό μέ τά θαυμάσια καί ὁλοζώντανα χρώματα τῶν ἐνδυμάτων.

Ἕνα ἄλλο θαυμάσιο παλαιό κειμήλιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ μας εἶναι καί τό ξύλινο Ἅγιο Ἀρτοφόριο. Ἔχει θαυμάσια ἁγιογράφηση ἐπίσης λαϊκῆς τεχνοτροπίας μέ ἔντονα χρώματα. Καί αὐτό συντηρήθηκε προσφάτως, καθότι πρωτύτερα ἦταν ἀλλοιωμένο ἀπό τή φθορά τοῦ χρόνου.

Λαμπρό ἱερό κειμήλιο τοῦ Ναοῦ μας, ἀποτελεῖ καί ὁ προσφάτως συντηρηθεῖς παλαιός Ἐπιτάφιος, ὁ ὁποῖος ἔχει τοποθετηθεῖ σάν κιβώριο ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πού εὑρίσκεται στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ γυναικονίτη.

Τέλος, στό σκευοφυλάκιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού εὑρίσκεται σέ ξεχωριστό χῶρο στόν γυναικονίτη, φυλάσσεται πλῆθος παλαιῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖες βέβαια δέν εἶναι εὔκολο νά ἀπαριθμηθοῦν ἐδῶ λεπτομερῶς.