♦♦♦

01. Δούλοι Κύριον ΄Ηχος α΄ (αργόν)

02. Ο κατοικών εν ουρανοίς Ήχος πλ. δ΄

03. Χαίρετε λαοί

04. Και ευλογημένος (Μπερεκέτου)

♦♦♦