♦♦♦

Χορωδιακή εμφάνιση στις Βρυξέλλες (1977)

Ακούστε την ιστορική και ανεπανάληπτη ηχογράφηση που μας διασώζεται από τις Βρυξέλλες.

♦♦♦

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΜΟΝΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Όλα τα μέλη που ακολουθούν διασώζονται από ζωντανές ηχογραφήσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 1957 έως και το 1970. Έχουν επιλεγεί ηχογραφήσεις από τις πλέον καθαρές ηχητικά που μας διασώζονται. Ακολουθείται η εορτολογική σειρά του έτους. Απολαύστε λοιπόν τη βελούδινη φωνή και την απαράμιλλη τέχνη του αειμνήστου άρχοντος.

♦♦♦

Ώ θεία και ιερά (Ιδιόμελον Εσπερινού Μ. Βασιλείου 1960)

Αίνοι Θεοφανείων (1957)

Αναστάσιμος Εσπερινός α΄ ήχου (συμπίπτει αρχή Τριωδίου & Υπαπαντής περί το 1969)

Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς (Δοξαστικόν Υπαπαντής) & Απολυτίκιον (περί το 1969)

Της μετανοίας - Τα πλήθη (περί το 1958)

Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε (1959)

Ατενίσαι το όμμα (1959)

Πάντων προστατεύεις αγαθή (αργόν 1959)

Χαίρε νύμφη Ήχος α΄ (1960)

Χαίρε νύμφη Ήχος δ΄(1960)

Γεύσασθε και ίδετε Ήχος πλ. α΄ (Προηγιασμένης 1958)

Μωσής τω καιρώ (Δοξαστικόν Κυριακής Ορθοδοξίας 1963)

Πάσα πνοή - ερχόμενος ο Κύριος (1970)

Τον νυμφώνα - Αίνοι Μεγάλης Τετάρτης (Κων. Πρίγγος - Θρ. Στανίτσας 1958)

Αίνοι Μεγάλης Τετάρτης (έτερη ηχογράφηση περί το 1958)

Απόστιχα Μ. Τετάρτης (συνέχεια από το 1958)

Ο άγγελος εβόα - φωτίζου (αργόν περί το 1960)

Πάσχα ιερόν (περί το 1960)

Μεθ ημέρας οκτώ (Δοξαστικόν Κυριακής Θωμά περί το 1958)

Ανέτειλε το έαρ (Δοξαστικον Άγίου Γεωργίου περί το 1960)

Ανέβη ο Ιησούς (Δοξαστικόν Κυριακής Παραλύτου περί το 1958)

Κύριε εκέκραξα - Πεντηκοστήν εορτάζομεν (1958)

Των αγίων πατέρων ο χορός (Δοξαστικόν) (1959)

Αι γενεαί πάσαι - Νενίκηνται (αργόν 1969)

Τον Δεσπότην και Αρχιερέα Ήχος Βαρύς (1963)

Δοξολογία Βιολάκη Ήχος πλ. β΄ (περί το 1969)

Θεοτόκε Παρθένε Αρτοκλασίας & Πλούσιοι επτώχευσαν (1969)

Χερουβικόν Ήχος Βαρύς (1959)

Άγιος - Άγιος (αργόν, Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 1963)

Την γαρ σην μήτραν (Λειτουργίας Μ. Βασιλείου 1963)

♦♦♦